FASES

FASE 1: ANÁLISE DA INFORMACIÓN

1. Recompilación, análise e síntese da documentación pre-existente relativa á planificación loxística en Galicia.

2. Recompilación, análise e síntese doutros desenvolvementos estratéxicos da Xunta de Galicia ou outras administracións que poidan afectar ao resultado

3. Definición das principais infraestruturas e plataformas loxísticas de Galicia

4. Benchmarking nacional e internacional en diferentes áreas estratéxicas asociadas á optimización loxística, con características similares a Galicia.

FASE 2: DIAGNÓSTICO

5. Diagnóstico do sistema loxístico actual de Galicia

6. Identificación de axentes principais do escenario loxístico galego

FASE 3: DEFINICIÓN DA ESTRATEXIA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN LOXÍSTICA DE GALICIA

7. Definición e soporte do proceso de deseño da estratexia

8. Elaboración de actas e informes que reflicten os contidos tratados nos procesos de consulta.

9. Desenvolvemento dun documento borrador de estratexia

10. Proceso de consenso

11. Elaboración do documento definitivo ESTRATEXIA INTEGRAL DE OPTIMIZACION LOXÍSTICA DE GALICIA

FASE 4: POSTA EN MARCHA E SEGUIMENTO

12. Soporte durante seis meses para a posta en marcha da planificación e o seu seguimento.

FASE 5: PERFECCIONAMENTO

13. Elaboración dunha primeira adaptación da EIOLG tras o primeiro ciclo de seguimento

logos_2-03_